odstąpienie od Umowy - Tworzymy tanie i profesjonalne strony internetowe

Tło
strony
internetowe
AF Commerce
Tło
strony
internetowe
AF Commerce
Przejdź do treści
Odstąpienie od Umowy

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

A/
Konsumentom decydującym się na zakup usług w sklepie internetowym, co do zasady przysługuje ustawowe, 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy. Podlega ono jednak pewnym ograniczeniom:
Jeżeli zamówiona przez konsumenta usługa, zostanie za jego wyraźną zgodą wykonana w całości natychmiast lub przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, wówczas konsument traci możliwość odstąpienia od umowy.
Pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku gdy umowa nie została jeszcze wykonana w całości i konsument zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, wówczas powinien zapłacić za świadczenia częściowo spełnione przez wykonawcę. Jeśli konsument w okresie ustawowego terminu rezygnuje z zamówionego projektu wykonania usługi (np. wykonania strony internetowej), jego obowiązkiem jest zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wykonawca włożył już bowiem sporo pracy i energii, aby wykonać projekt. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez wykonawcę świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

B/
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem zapisów z punktu A/.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy:
AF Commerce
ul. Klimczaka 1 / klatka A; 2 piętro
02-797 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email adres Sprzedawcy strony-internetowe@eurokotra.com.
Oświadczenie można złożyć na formularzu:
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
MENU:

Wróć do spisu treści