Regulamin Klubu Nicole - Perfumy Nicole i wody toaletowe Nicole (strona producenta)

Przejdź do treści

Menu główne:


KLUB NICOLE

REGULAMIN KLUBU NICOLE

1. Terminologia:
1.1. Beta to nazwa Planu Marketingowego. W jego skład wchodzą następujące Szczeble Sukcesu: Beta, Beta Plus, Beta Premium.
1.2. Cena dla członka Klubu (Klubowicza) – cena zawierająca możliwe rabaty, ustalana przez Eurokotrę d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja, w dalszej treści Eurokotra. Informacje o cenie dla członka Klubu są im podawane za pośrednictwem: strony internetowej, korespondencji mailowej, czy sklepu internetowego. Cena dla członka Klubu jest mniejsza o 35% od ceny podstawowej.
1.3. Cena podstawowa ustalana jest przez Eurokotrę. Jest to cena sprzedaży produktów Nicole, oferowana osobom, które nie są członkami Klubu, a którą również posługują się Klubowicze przy sprzedaży produktów. Cena podstawowa nie zawiera ewentualnych rabatów, czy promocji, choć te mogą być również publikowane.
1.4. Członek Klubu (Klubowicz) – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy współpracujący z Eurokotrą na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
1.5. ID Członka Klubu (Kod) – unikalny numer członka Klubu.
1.6. Okres rozliczeniowy to okres, przez który sumowane są punkty, trwający miesiąc kalendarzowy. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w niedzielę, bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy okres rozliczeniowy kończy się dzień wcześniej.
1.7. Lider – członek Klubu, który współpracuje z Eurokotrą według zasad wynikających z Planu Marketingowego, Regulaminu oraz Formularza zgłoszeniowego.
1.8. Łańcuch – grupa członków Klubu w ramach Sieci Współpracowników. Jego pierwszym ogniwem jest Klubowicz wprowadzony na pierwszy poziom pod Sponsorem.
1.9. Plan Marketingowy – schemat wyznaczający Szczeble Sukcesu oraz kryteria, na podstawie których obliczana jest Prowizja i na podstawie którego działa członek Klubu.
1.10. Polecający – osoba, która poleciła nowego Członka Klubu Nicole, i która za swoje polecenie nabywa prawo do jednokrotnej nagrody. Warunki przyznania nagrody zostały określone w punkcie 4.2.9.  
1.11. Poziom określa miejsce Klubowicza w Sieci w odniesieniu do Sponsora. Przykładowo osoba, którą Ty wprowadzasz do Sieci jako Sponsor jest na Twoim pierwszym poziomie.
1.12. Prowizja wartość pieniężna przysługująca członkowi Klubu po dokonaniu przez niego minimalnego zakupu Produktów, zgromadzeniu minimum 20 punktów własnych oraz wejścia na odpowiedni Szczebel Sukcesu. Prowizja naliczana jest według klucza określonego dla Planu Marketingowego Beta. Prowizja może być rozliczona również w formie rabatu na kolejne zakupy.
1.13. Punkty – członek Klubu może je uzyskać za zakup produktów, przy czym Punkty zerują się wraz z końcem okresu rozliczeniowego wynoszącego jeden miesiąc. Wartość 1 punktu = 1 zł netto. Punkty obliczane są na podstawie wartości podanej na dowodzie zakupu: paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Za datę zaksięgowania punktów uznaje się datę wystawienia dowodu zakupu.  
1.14. Punkty własne to punkty, które członek Klubu gromadzi za bezpośredni zakup produktów Nicole.
1.15. Sponsor – członek Klubu zajmujący Poziom w Sieci bezpośrednio nad innym członkiem Klubu.
1.16. Suma Punktów składa się z punktów własnych Klubowicza i punktów zebranych przez osoby znajdujące się poniżej w tym samym Łańcuchu. Odpowiednia suma punktów pozwala zakwalifikować się na odpowiedni Szczebel Sukcesu określony procentowo od 0% do 21%.
1.17. Szczebel Sukcesu – wyznacznik aktywności członka Klubu oparty o osiągniętą przez niego i jego Sieć Sumę Punktów liczonych w danym okresie rozliczeniowym. Wartość Szczebla Sukcesu wyrażana jest w następujący sposób: poziomy procentowe 0%, 3%, 6% i 9% to inaczej Szczebel Sukcesu Beta, poziomy 12%, 15% i 18% to Szczebel Sukcesu Beta Plus, a poziom 21% to Szczebel Sukcesu Beta Premium.

2. Kodeks etyczny:
2.1. Kodeks etyczny reguluje relacje pomiędzy firmą Eurokotra Sp. z o.o. (dalej Eurokotra), a członkami Klubu Nicole oraz między Członkami Klubu Nicole wzajemnie. Na jego podstawie członek Klubu Nicole jest zobowiązany do:
2.1.1. Poszanowania wszelkich zasad uczestnictwa w Klubie Nicole wynikających z Formularza zgłoszeniowego, Regulaminu oraz Planu marketingowego.
2.1.2. Kierowania się w relacjach z innymi osobami, innymi Klubowiczami, klientami zasadami uczciwości, należytego traktowania, szacunku i zaufania.
2.1.3. Dbania o dobre imię firmy Eurokotra i marki Nicole oraz do zachowania poufności informacji przeznaczonych jedynie do użytku członków Klubu Nicole.
2.1.4. Rzetelnego i kompetentnego prezentowania produktów Nicole, warunków współpracy, przy wykorzystaniu materiałów udostępnianych przez Eurokotrę, bez uzyskiwania żadnych dodatkowych korzyści materialnych, poza tymi, które wynikają z zasad współpracy z Eurokotrą.
2.1.5. Terminowego i profesjonalnego realizowania zamówień na produkty Nicole, złożonych przez klientów, uwzględniając przy tym uzasadnione roszczenia z zachowaniem odpowiednich procedur określonych przez Eurokotrę.
2.1.6. Niestosowania praktyk wprowadzających w błąd, nieprzekazywania i nierozpowszechniania nieprawdziwych informacji, będących wyrazem nieuczciwych praktyk rekrutowania lub sprzedaży.
2.1.7. Powstrzymania się od posługiwania się niedozwoloną reklamą porównawczą, w której produkty Nicole są porównywane do produktów lub usług konkurencji.
2.1.8. Świadomego działania dostosowanego do zajmowanej pozycji w Klubie, z poczuciem odpowiedzialności za naruszenie lub niestosowanie zasad współpracy z Eurokotrą.
2.1.9. Niewykorzystywania pod żadnym warunkiem sieci sprzedaży bezpośredniej produktów Nicole do nieuczciwego reklamowania, promowania, dystrybuowania produktów lub usług innych firm, w szczególności zaś stanowiących konkurencję dla Eurokotry.
2.1.10. Sprzedawania wyłącznie oryginalnych i oryginalnie zapakowanych produktów Nicole, co stanowi gwarancję ich jakości i umożliwia użycie zgodnie z przeznaczeniem.
2.1.11. Dystrybuowania produktów wyłącznie na zasadach sprzedaży bezpośredniej określonych przez Eurokotrę oraz do zaniechania sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu.
2.1.12. Przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz innych przepisów i regulacji krajowych oraz międzynarodowych, o ile znajdują zastosowanie w przypadku członka Klubu Nicole.
2.1.13. Poszanowania decyzji podejmowanych przez Eurokotrę w sprawie członka Klubu Nicole, a które wynikają z jego działań lub zaniechań lub są podejmowane w celu ochrony dobra bądź interesów osób trzecich i Eurokotry.
2.1.14. Rozwiązywania kwestii spornych na zasadzie konsensusu i współpracy ze Sponsorami, innymi członkami Klubu, czy też przedstawicielami firmy Eurokotra, mając na uwadze dobro oraz wizerunek innych osób.
2.2. Członek Klubu Nicole musi stosować uczciwe praktyki przy współpracy z firmą Eurokotra i innymi członkami Klubu, w szczególności zaś nie wolno mu stosować nieetycznych działań, których celem jest fikcyjne zwiększenie sumy punktów, a tym samym wysokości prowizji.
2.3. Za nieetyczne uznaje się także działanie zmierzające do pozyskania nowego członka Klubu do własnego Łańcucha poprzez:
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie Eurokotra, produktach Nicole, celowe wprowadzanie w błąd;
- namawianie innego aktywnego członka Klubu Nicole przypisanego do innego Łańcucha w Klubie Nicole do współpracy w Łańcuchu, który tworzymy w ramach działalności w klubie Nicole;
- wykorzystywanie danych o produktach, sieci bezpośredniej sprzedaży, marce Nicole, firmie Eurokotra, innych Klubowiczach, czy jakichkolwiek innych poufnych informacji do celów innych niż te wynikające z Regulaminu i Planu marketingowego.
2.4. Definiując sprzedaż bezpośrednią jako formę sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, polegającą na osobistej prezentacji produktu najczęściej w domu klienta końcowego, uznaje się że członek Klubu Nicole jest zobowiązany do prowadzenia takiej sprzedaży w sposób rzetelny, udzielając klientowi wszelkich wyjaśnień o charakterze i specyfice produktów Nicole.  
  

3. Członkostwo w Klubie Nicole
3.1. Członkiem Klubu Nicole może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna (utworzona zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa), która wypełniła Formularz zgłoszeniowy.
3.1.1. Eurokotra może wyrazić zgodę na członkostwo w Klubie Nicole osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 lat, pod warunkiem dostarczenia przez te osoby pisemnej zgody na ich rejestrację i członkostwo w Klubie Nicole, wyrażonej przez rodziców lub prawnych opiekunów.  
3.2. Formularz zgłoszeniowy potwierdzający członkostwo w Klubie Nicole można wypełnić i przesłać drogą internetową na stronie www.nicole-cosmetics.com, drogą mejlową na dane kontaktowe wskazane na stronie www.nicole-cosmetics.com. Członkostwo w Klubie Nicole uzyskuje się w momencie wprowadzenia danych kandydata do bazy Klubowiczów. Z chwilą uzyskania statusu Członka Klubu zostaje nadany indywidualny numer ID, a Klubowicz uzyskuje prawo do nabywania produktów Nicole w cenie dla Członka Klubu.   
3.3. Potwierdzeniem członkostwa w Klubie Nicole jest otrzymanie numeru ID
3.4. Eurokotra ma prawo odmówić członkostwa w Klubie Nicole lub odmówić realizacji zamówienia bez podawania uzasadnienia swojej decyzji, w szczególności zaś jeśli:
- osoba ubiegająca się o członkostwo była już członkiem Klubu Nicole i w sposób rażący naruszyła postanowienia Regulaminu Klubu, Planu Marketingowego lub zasady dobrych praktyk wynikające ze współpracy z Eurokotrą;
  - osoba ubiegająca się o członkostwo ma już status członka Klubu Nicole.
3.5. Członek Klubu Nicole może uzyskać tylko jeden unikalny numer ID.
3.6. Jeżeli chęć uzyskania członkostwa w Klubie Nicole wynika z polecenia przez Sponsora, w Formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić dane Sponsora w odpowiednich polach, co skutkuje przypisaniem danego Klubowicza do Łańcucha danego Sponsora.
3.7. Jeżeli chęć uzyskania członkostwa w Klubie Nicole wynika z polecenia przez Polecającego w Formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić dane Polecającego w odpowiednich polach. Polecający może być zarazem Sponsorem danego Członka Klubu.
3.8. Jeżeli o członkostwo w Klubie Nicole ubiegają się wspólnicy spółki osobowej prawa handlowego lub wspólnicy spółki cywilnej może im zostać nadany tylko jeden numer ID, a w systemie zamówień oraz wszystkich rozliczeniach będą oni traktowani jako jeden podmiot. Oznacza to, że w zakresie ich zobowiązań będą traktowani jako dłużnicy solidarni, a w zakresie roszczeń są wierzycielami solidarnymi.
3.9. Prawa i obowiązki wynikające z Członkostwa w Klubie Nicole nie mogą być przeniesione na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji gdy:
- jeden ze wspólników spółki osobowej prawa handlowego lub spółki cywilnej, któremu został nadany wspólny numer ID, o którym mowa w punkcie 2.7 przestał być wspólnikiem spółki lub członkiem Klubu Nicole. Pozostali wspólnicy kontynuują współpracę z Eurokotrą pod tym samym numerem ID;
- członek Klubu Nicole zwróci się z pisemnym wnioskiem o przeniesienie praw członkowskich na osobę trzecią, pod warunkiem, że osoba ta spełnia warunki niezbędne do uzyskania członkostwa lub też nie istnieją inne przeszkody do uzyskania członkostwa, szczególnie zaś te wymienione w punkcie 2.4. Wniosek musi być rozpatrzony pozytywnie przez Eurokotrę, o czym strony zostają poinformowane drogą pisemną.
- spółka kapitałowa będąca członkiem Klubu Nicole ulegnie podziałowi. Prawa i obowiązki członka Klubu Nicole przechodzą na tego Klubowicza lub tę nowopowstałą spółkę, która z dniem przejęcia lub podziału spółki będącej członkiem Klubu Nicole nabyła jej prawa i obowiązki. Spółka taka jest zobowiązana poinformować Eurokotrę Sp. z o. o. o zaistniałych zmianach drogą pisemną w terminie 14 dni. W razie przypisania praw i obowiązków większej liczbie podmiotów lub nie przekazania ich w planie podziału żadnej ze spółek, nowoutworzone podmioty zobowiązane są w tym samym terminie wyznaczyć we wspólnym pisemnym oświadczeniu jedną z nich do wykonywania praw i obowiązków członka Klubu Nicole. Niewypełnienie tego wymogu skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu Nicole.
3.10. Co do zasady osoby fizyczne będące członkiem Klubu Nicole podejmują wszelkie działania związane ze współpracą z Eurokotrą osobiście, a osoby prawne poprzez wyznaczone do tego osoby reprezentujące, przy zachowaniu obowiązujących ich zasad reprezentacji.
3.11. Członek Klubu Nicole jest zobowiązany do każdorazowego informowania w formie pisemnej o zmianach danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym lub danych przekazanych do wiadomości Eurokotry. Zaniechanie tego kroku skutkować będzie uznaniem wszelkich czynności przeprowadzonych za pośrednictwem posiadanych danych za obowiązujące i prawnie skuteczne.

4. Zasady i warunki działalności w Klubie Nicole

4.1. Zasady Ogólne:
4.1.1. Podstawą działalności Członków Klubu Nicole jest dobrowolne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, przy czym działalność ta jest prowadzona na własny rachunek i ryzyko.
4.1.2. Członek Klubu nabywa produkty Nicole na potrzeby własne. Eurokotra umożliwia zakup produktów Nicole również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i odsprzedawanie ich końcowym użytkownikom.
4.1.3. Oprócz wypełnienia Formularza zgłoszeniowego członka Klubu Nicole nie wiążą z Eurokotrą żadne inne stosunki prawne, w szczególności zaś te wynikające z przepisów prawa pracy ani żadne inne umowy, chyba że takowe zostały zawarte na podstawie odrębnych ustaleń pisemnych.
4.1.4. Członek Klubu Nicole uzyskuje indywidualny numer identyfikacyjny ID, pod którym zostaje zarejestrowany i podejmuje współpracę z Eurokotrą.
4.1.5. Spółki prawa handlowego otrzymują jeden ID członka Klubu bez względu na liczbę działających w ich imieniu wnioskodawców.
4.1.6. Eurokotra ma prawo zablokowania numeru ID członka Klubu. ID zostaje w takim wypadku w gestii Eurokotry i do jej dyspozycji. Eurokotra może przywrócić ID Klubowiczowi, może wykreślić dane ID wedle swojego uznania lub dokonać innych dyspozycji, jeżeli leży to w interesie spółki lub innych Klubowiczów.
4.1.7. ID członka Klubu nadany osobie fizycznej może być przedmiotem dziedziczenia, przy czym musi zostać wyznaczona jedna osoba z grona spadkobierców (za pośrednictwem orzeczenia sądu lub wspólnego oświadczenia notarialnego wszystkich spadkobierców). Wniosek o przeniesienie praw do ID należy złożyć w formie pisemnej w terminie 3 miesięcy od daty śmierci członka Klubu Nicole.  
4.1.8. Eurokotra nie upoważnia członków Klubu do prowadzenia jakichkolwiek działań będących w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu oraz naruszających warunki współpracy z Eurokotrą pod rygorem wykluczenia z grona członków Klubu Nicole.
4.1.9. Członkowie Klubu Nicole, którzy prowadzą działalność gospodarczą zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Eurokotra nie ponosi odpowiedzialności wobec członków Klubu ani osób trzecich za zaniechania lub działania Klubowiczów skutkujące naruszeniem obowiązującego prawa. Eurokotra nie świadczy w tym ani w żadnym innym zakresie żadnych usług doradczych, pomocy prawnej, usług finansowych, doradztwa podatkowego w stosunku do członków Klubu.
4.1.10. Członkowie Klubu Nicole mają prawo używania w swej działalności wobec klientów zewnętrznych określenia „członek Klubu Nicole”, a jedynie w relacjach wewnętrznych z innymi Klubowiczami określeń odwołujących się do struktury Łańcucha, jak „lider”, czy „sponsor”.
4.1.11. Członek Klubu Nicole jest zobowiązany do przekazywania klientom rzetelnych informacji o produktach Nicole, ich dostępności, cenach i właściwościach, opierając się o dane udostępniane przez Euroktorę.
4.1.12. Członek Klubu Nicole zobowiązuje się do nie działania na szkodę Eurokotry, do powstrzymania się od wszelkich działań na szkodę jej wizerunku, w szczególności zaś do nierozpowszechniania informacji, które mogłyby postawić w niekorzystnym świetle Eurkotorę lub inne podmioty i doprowadzić do bezprawnego wykorzystania nazw ich produktów.    
4.1.13. Członek Klubu Nicole ma prawo posługiwać się logotypem marki Nicole, oznaczeniem firmy (nazwa) oraz wszelkimi materiałami udostępnianymi przez Eurokotrę wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym przez Eurokotrę Wyłączenie tej zasady jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Eurokotry i jedynie w zakresie, jaki niniejsza zgoda obejmuje.
4.1.14. W przypadku przeprowadzania przez Eurokotrę dodatkowych akcji promocyjnych, programów lojalnościowych lub innych działań marketingowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają szczegółowe regulaminy poszczególnych działań promocyjnych.

4.2. Zasady działalności w Klubie Nicole:
4.2.1. Członek Klubu Nicole nabywa produkty po cenie dla członka Klubu. Informacje o cenie dla członka Klubu są im podawane za pośrednictwem: strony internetowej, korespondencji mailowej, czy sklepu internetowego. Cena dla członka Klubu wyrażana jest w formie upustu w wysokości 30% oraz dodatkowego upustu w wysokości 5% w postaci punktów rabatowych możliwych do wykorzystania przy następnym zakupie w sklepie internetowym.
4.2.2. Łączna wysokość rabatu na kolejne zakupy w odniesieniu do jednego zamówienia nie może przekroczyć 90% wartości tegoż zamówienia.
4.2.3. Członek Klubu Nicole otrzymuje każdorazowo punkty za zakup produktów Nicole według przelicznika każde wydane 1 zł = 1 punkt. Liczba punktów zgromadzonych przez Klubowicza dostępna jest po zalogowaniu się na jego profilu.
4.2.4. Punkty sumują się przez czas trwania jednego okresu rozliczeniowego, który wynosi miesiąc kalendarzowy. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w niedzielę, bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy okres rozliczeniowy kończy się dzień wcześniej. Po tym okresie punkty zostają wyzerowane.
4.2.5. Jeżeli członek Klubu nie dokona zakupu produktów Nicole, a tym samym nie zostaną mu naliczone punkty przez okres 12 miesięcy jego członkostwo w Klubie Nicole zostaje automatycznie anulowane. Za początek tego okresu uznaje się dzień wysłania Formularza zgłoszeniowego.
4.2.6. Członek Klubu Nicole, który osiągnął w danym okresie rozliczeniowym odpowiedni Szczebel Sukcesu i zgromadził minimum 20 Punktów własnych nabywa prawo do prowizji w wysokości przypisanej do danego Szczebla Sukcesu i przyznawanej na zasadach szczegółowo opisanych w Planie marketingowym. Prowizja wypłacana jest w formie rabatu na zakup produktów Nicole lub wynagrodzenia wypłacanego przez Eurokotrę.
4.2.7. Członek Klubu Nicole może złożyć oświadczenie pisemne, w którym wyraża wolę przekazania przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu prowizji na rzecz zapłaty przyszłych należności za nabycie produktów Nicole. W takim wypadku wynagrodzenie będzie przekazywane na rzecz przyszłych należności za nabycie produktów Nicole aż do momentu złożenia kolejnego oświadczenia, zmieniającego wolę wyrażoną w oświadczeniu poprzednim.
4.2.8. Jeżeli z tytułu udzielenia rabatu lub wynagrodzenia wynika konieczność uiszczenia danin publicznych (w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne czy podatek dochodowy), będą one potrącane z przysługującej członkowi Klubu prowizji.
4.2.9. Polecający, który wprowadził do Klubu Nicole nowego Członka nabywa prawo do jednokrotnej nagrody w formie rabatu w wysokości 15 zł brutto na kolejne zakupy. Rabat zostanie przyznany pod warunkiem uzyskania przez nowego Członka Klubu Nicole przynajmniej 20 punktów za zakupy produktów. Wysokość rabatu nie może przekroczyć 75% wartości kolejnego zakupu. Rabat naliczany jest od ceny dla Członka Klubu. Rabat może zostać wykorzystany jedynie w następnym okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy.  
4.2.10. Członek Klubu Nicole jest zobowiązany do terminowego odbierania przesyłek z zamówionymi produktami Nicole oraz terminowego regulowania należności. W przypadku nieodebrania przesyłki na czas członek Klubu zostanie obciążony kosztami jej zwrotu do nadawcy. Punkty naliczone za zakup produktów z tytułu nieodebranej przesyłki zostaną automatycznie anulowane.
4.2.11. Członek Klubu Nicole, który jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej na własny rachunek, a który dokonał zakupów produktów Nicole na odległość (za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu) może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki od Eurokotry poinformować o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej konkretnej zwartości przesyłki pod warunkiem dokonania zwrotu nienaruszonych towarów na własny koszt. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane do Eurokotry przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie. Członek Klubu Nicole, ma dodatkowo 14 dni kalendarzowych na zwrot zamówionego przez siebie towaru. Okres ten jest liczony od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy suma zapłacona przez Klubowicza, pomniejszona o koszty transportu zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Eurokotra zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty do czasu otrzymania zwróconego towaru. Punkty naliczone za produkty, które zostały zwrócone na podstawie oświadczenia o odstąpieniu zostają anulowane. Punkty zostaną anulowane również wszystkim Klubowiczom, którym zostały naliczone na podstawie zasad wynikających z łańcucha i Planu marketingowego. Korekta prowizji należnej za zakup produktów, które zostały zwrócone na podstawie Oświadczenia o odstąpieniu zostanie dokonana w tym okresie rozliczeniowym, w którym Eurokotra otrzymała przedmiotowe oświadczenie, najpóźniej w ostatnim dniu rozliczeniowym. W innym wypadku korekta prowizji zostanie dokonana w następnym okresie rozliczeniowym.     
4.3. Członek Klubu Nicole nie może uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach konkurencyjnych na rzecz Eurokotry. Za taką aktywność uznaje się jakiekolwiek działania mające na celu w sposób bezpośredni lub pośredni naruszenie interesów, pozycji rynkowej, czy też dobrego imienia Eurokotry lub też działania wywołujące taki skutek. Za szczególnie niedopuszczalne, choć nie są to wszystkie możliwe działania, uznaje się działania polegające na:
- wykorzystywaniu sieci sprzedaży produktów, strategii prowadzenia działalności i uczestnictwa w Klubie Nicole do promowania, marketingu, reklamowania, czy też sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich;
- podjęcie współpracy, w jakiejkolwiek formie z inną firmą lub firmami stosującymi zasady sprzedaży bezpośredniej;
- braniu udziału w projektach stanowiących działania konkurencyjne do działalności Eurokotry;
- przekazywaniu, udzielaniu, tworzeniu nieprawdziwych informacji o Eurokotrze i produktach Nicole;
- podejmowaniu innych działań lub czynności stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.4. Zasady sprzedaży Produktów Nicole:
4.4.1. Produkty Nicole sprzedawane są w formie sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż realizowana wyłącznie na rzecz końcowych użytkowników tych produktów. Produkty Nicole nie mogą być dystrybuowane w sposób inny niż określony powyżej, chyba że odrębne ustalenia w postaci umowy pisemnej z Eurokotrą będą stanowić inaczej.
4.4.2. Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie mogą sprzedawać produktów Nicole w ramach sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, kioskach, na bazarach, targowiskach, straganach, portalach, sklepach oraz aukcjach internetowych, ani w żadnej innej formie niż wskazana w punkcie powyżej sprzedaż bezpośrednia.
4.4.3. Członek Klubu ma możliwość prezentować produkty Nicole na targach, wystawach, festynach, czy jarmarkach wyłącznie w celach reklamowych i promocyjnych zmierzających do pozyskania nowych Klubowiczów.
4.4.4. Produkty Nicole nabywane przez członków Klubu odpowiadają normom bezpieczeństwa i zasadom rejestracji obowiązującym w państwie ich nabycia przez Klubowicza. Eurokotra nie ponosi odpowiedzialności za szkody i roszczenia powstałe w wyniku lub w związku ze sprzedażą trans graniczną prowadzoną na obszarze innych państw.
4.4.5. Eurokotra nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu bądź jego ograniczenia lub wyłączenie z dostępności, także za te powstałe już po złożeniu zamówienia, ale jeszcze przed jego realizacją.
4.4.6. Eurokotra zastrzega sobie prawo zmiany cen podstawowych i cen dla członka Klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej lub innych dostępnych kanałach informacyjnych.

5.   Zagadnienia finansowe
5.1. Za sprzedaż produktów Nicole Eurokotra wystawia członkom Klubu Nicole dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
5.2. Sprzedaż produktów Nicole prowadzona jest po cenach podstawowych ustalanych i publikowanych przez Eurokotrę oraz po specjalnych cenach dla członka Klubu.
5.3. Członek Klubu ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenie podatków i/lub innych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym wobec organów podatkowych i ZUS. Rozliczenia te Klubowicz przeprowadza we własnym zakresie, a Eurokotra nie ma wobec niego ani osób trzecich żadnych zobowiązań z tym związanych.
5.4. O ile zaistnieje konieczność uiszczenia należności na rzecz członka Klubu, wszelkie płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez Klubowicza. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za udostępnienie Eurokotrze prawidłowych danych dotyczących rachunku, niezbędnych do dokonania przelewu.

6. Ustanie członkostwa w Klubie Nicole
6.1. Członek Klubu Nicole może w każdym momencie złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa z zachowaniem tygodniowego okresu wymówienia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
6.2. Eurokotra ma prawo wymówienia członkostwa Klubowiczowi z ważnych powodów w formie pisemnej z zachowaniem tygodniowego okresu wymówienia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
6.3. Obie strony mają możliwość na zasadzie pisemnego porozumienia zdecydować o zakończeniu współpracy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.  
6.4. Jeżeli członek Klubu Nicole cofnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych współpraca ulega zakończeniu z dniem otrzymania przez Eurokotrę stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
6.5. Naruszenie praw i obowiązków Członka Klubu Nicole wynikające z Formularza zgłoszeniowego, Regulaminu oraz Planu marketingowego skutkuje automatycznym usunięciem z grona członków Klubu Nicole.
6.6. Osoba, która przestała być członkiem Klubu Nicole na skutek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu współpracy, złożeniu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskutek naruszenia Regulaminu, Planu marketingowego lub zasad współpracy z Eurokotrą może złożyć wniosek o przywrócenie do grona Członków Klubu Nicole po upływie 6 miesięcy, chyba że Eurokotra zdecyduje inaczej ze względu na wyjątkowe okoliczności.
6.7. W przypadku zaprzestania współpracy prowizja należna członkowi Klubu Nicole jest mu wypłacana za okres do zaprzestania współpracy. Członek Klubu Nicole jest w takim wypadku zobowiązany do zwrócenia prowizji, do której utracił prawo.
6.8. Jeżeli współpracę kończy Sponsor, który ma pod sobą Łańcuch grupy współpracowników, prowadzenie grupy przechodzi na Sponsora znajdującego się bezpośrednio pod nim w Łańcuchu.

7.   Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę współpracy pomiędzy Eurokotrą, a członkiem Klubu Nicole.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Planem marketingowym zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
7.3. W przypadku stwierdzenia nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z punktów Regulaminu pozostałe punkty pozostają ważne i obowiązujące. Zakłada się, że w miejsce postanowień nieważnych i nieskutecznych wprowadza się postanowienia ważne i skuteczne, i które w możliwie najbardziej bezpośredni sposób stanowić będą realizację tych postanowień, które okazały się nieważne i nieskuteczne.
7.4. Eurokotra zachowuje prawo do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, których każdy członek Klubu Nicole zostanie poinformowany drogą pisemną. Za ważne przyczyny uznaje się przede wszystkim wymóg dokonania zmian ze względu na zmianę obowiązujących przepisów polskiego prawa.
7.5. Członek Klubu Nicole będzie miał prawo pisemnie odmówić wyrażenia zgody na zmiany zaproponowane w Regulaminie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o dokonaniu zmian. Brak pisemnego oświadczenia o braku wyrażenia zgody będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Odmowa wyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, złożona w regulaminowym terminie będzie skutkować wykreśleniem z bazy członków Klubu Nicole.

Zagrzeb, 05.01.2015
MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami
numer komórkowy w Polsce
601 31 36 09
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego